Cá Nheo sông giống

Liên hệ

Cá Nheo sông (Silurus asotus phân bố rộng khắp các thủy vực miền Bắc nước ta.

Số lượng: